*** แจ้งปรับระบบตรวจค้นข้อมูลการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ***

        ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า และกรมการปกครอง พัฒนาระบบ “ค้นหาข้อมูลหลักประกัน” ซึ่งจะสามารถตรวจค้นข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ ได้แก่ ข้อมูลการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ การจดทะเบียนจำนองเครื่องจักร เรือ และสัตว์พาหนะ(ช้าง) เรียบร้อยแล้ว
        เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว จึงแจ้งปรับระบบค้นหาข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลจากระบบศูนย์กลางการค้นหาข้อมูลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว (bizportal.go.th)
        ทั้งนี้ การเข้าใช้งานระบบศูนย์กลางการค้นหาข้อมูลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว (bizportal.go.th) ในครั้งแรก ท่านจะต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password)
สอบถามเพิ่มเติม : กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 025475048