ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

(สถาบันการเงิน)

(เจ้าพนักงานทะเบียน)