หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

ผลลัพธ์:1รายการ
ลำดับ ประเภทการเปิดรับสมัครอบรม ชื่อรุ่น/โครงการ
(ชื่อหลักสูตร)
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร วันและเวลาที่เปิด-ปิดรับสมัครอบรม วันและเวลาที่เริ่ม-สิ้นสุดการอบรม สถานะการรับสมัครอบรม จำนวนที่ยังเปิดรับสมัคร สมัครอบรม
1 อบรมพัฒนาความรู้ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกัน เรื่อง กระบวนการบังคับคดีแพ่ง และการประมูลทรัพย์สิน ครั้งที่ 2
(กระบวนการบังคับคดีแพ่ง และการประมูลทรัพย์สิน ครั้งที่ 2)
- อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกัน เรื่อง กระบวนการบังคับคดีแพ่ง และการประมูลทรัพย์สิน ครั้งที่2 12/06/2562 14:00 - 31/07/2562 16:30 06/08/2562 - 06/08/2562 ยังไม่ครบตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร 21