ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558


ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
ข้อมูลในทะเบียนเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามที่แจ้งโดยผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูล และเป็นเพียงการให้บริการในเชิงข้อมูลเท่านั้น
ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้ ห้ามผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อไปโดยมิได้รับอนุญาต

เลขที่ใบอนุญาต : ชื่อ : นามสกุล :
วิชาชีพ:
 
ผลลัพธ์:334รายการ
ลำดับ เลขที่ใบอนุญาต ชื่อ-นามสกุล วิชาชีพ ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ วันที่ออก
ใบอนุญาต
วันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ
ดูรายละเอียด
เพิ่มเติม
1 1 นาวาอากาศเอกธัชชัย จินต์แสวง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี) 35/2 หมู่ที่ 9 หมู่บ้านสหกรณ์ 3 ตรอก/ซอย5/1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 0830762929 cptaasso@yahoo.co.th 01/07/2562 01/07/2565
2 3 นายอนิรุท สุจริต ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย) 159/6 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 083-2771199 anirutapcp@gmail.com 01/07/2562 01/07/2565
3 4 นายวุฒิสิทธิ์ บุญประเสริฐสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี) 120/26 หมู่ที่ 1 ถนน345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 0922659895 vtb_ibm@yahoo.com 01/07/2562 01/07/2565
4 5 นายจักรี ฤทธิ์ประเสริฐ ทนายความ (ตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี) 3/36 หมู่บ้านณัฐนันท์ 3 ตรอก/ซอยช่างอากาศอุทิศ 16 แยก 4 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 087-7693330 Jakree.rit@uob.co.th 01/07/2562 01/07/2565
5 7 ว่าที่ร้อยตรีฐากูร จันทรรังสี ทนายความ (ตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี) 133/415 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 33 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 0814560451 tha6882@gmail.com 01/07/2562 01/07/2565
6 8 นายอัคญาณ อารยะญาณ ทนายความ (ตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี) 68 ตรอก/ซอย5 ถนนทะเลหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 0936280099 akk6688@hotmail.com 01/07/2562 01/07/2565
7 9 นายชยพล สุนปิ๋ว ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย) 55/161 หมู่บ้านบุรีรมย์-ซาฟารี ตรอก/ซอยเลียบคลองสอง23 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10150 0814413873 copo_111@yahoo.com 01/07/2562 01/07/2565
8 10 นางปรีดาพร ป้องกันภัย ทนายความ (ตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี) 29/102 หมู่ที่ 11 หมู่บ้านธนกรการ์เด้นท์เพลส ตรอก/ซอย8 ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 0833551563 preedapornp@gsb.or.th 01/07/2562 01/07/2565
9 11 นายสมบัติ บุญสุทัศน์ ทนายความ (ตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี) 2/165 อาคารไอดีโอ ชั้นที่8 ตรอก/ซอยลาดพร้าว17 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 081-9302490 sombatbt@hotmail.com 01/07/2562 01/07/2565
10 12 นางสาวบุศรา เหรียญเลิศเจษฎา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี) 99/23 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านปภาวรินท์ ตรอก/ซอยวัดเทียนดัด ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 089-4764124 manaw16@yahoo.co.th 01/07/2562 01/07/2565